Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Privacybeleid op school

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de directie van de school.

Tijdens schoolactiviteiten komt het voor dat ouders foto’s maken. Wij vragen alle ouders zoveel mogelijk alleen hun eigen kinderen te fotograferen en geen foto’s van andere kinderen dan hun eigen kinderen op het internet te plaatsen.

In het Privacyreglement van Stichting Fluenta is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van Stichting Fluenta onder het kopje ouderinformatie/privacy.

Lesobservaties en gebruik van video opnamen
Beeldcoaching is één van de begeleidingsmethodieken die de Willem Alexanderschool tijdens lesobservaties kan inzetten als hulpmiddel, om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Dankzij de camerabeelden is het voor de leerkracht mogelijk, om de onderwijssituatie terug te bekijken en te evalueren. Dit stelt de leerkracht en begeleider in staat, waar nodig de situatie aan te passen en/of te verbeteren. Deze methodiek kan ingezet worden bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. 

Er wordt gebruik gemaakt van een gespecialiseerde Beeldbegeleider (aangesloten bij de landelijke Beroepsvereniging voor Beeldbegeleiders, LBBB), die korte video-opnames maakt in de klas en dit vervolgens met de leraar nabespreekt. De beeldbegeleider hanteert een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. De videobeelden die in de klas gemaakt worden, zullen uitsluitend door de leerkracht en observator bekeken worden en niet openbaar worden gemaakt. Indien de methodiek wordt ingezet, dan worden de ouders / verzorgers hiervan in kennis gesteld. Er is dan de mogelijkheid voor ouders, voor het stellen van vragen en/of het aangeven van bezwaar.

Contact met de leerkracht
Ter bescherming van de privacy worden op de website geen privé (mail) adressen en telefoonnummers van leerkrachten vermeld. Het is mogelijk om contact op te nemen met de leerkracht via het telefoonnummer van de betreffende locatie of via het contactformulier.

Privacy - Willem Alexanderschool - Nieuwegein

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein