Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

KIJK

Het registratiesysteem KIJK heeft een duidelijke vaste structuur. Centraal staat de aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen en de eventuele aanwezigheid van risicofactoren bij het kind. In samenhang daarmee worden gegevens verzameld aan de hand van 17 ontwikkelingslijnen op het gebied van de cognitieve, sociaal-emotionele en sensomotorische ontwikkeling. De ontwikkeling van beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid en de daaraan gerelateerde ontwikkelingsaspecten neemt daarbinnen een belangrijke plaats in. 

Actuele tussendoelen
In de beschrijving van de ontwikkelingslijnen is sterk rekening gehouden met de huidige inzichten over de ontwikkeling van het jonge kind en recent geformuleerde tussendoelen (SLO).
Dat geldt met name voor beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid en de daaraan gerelateerde ontwikkelingslijnen. Voor beginnende geletterdheid zijn dat: auditieve waarneming, visuele waarneming en mondelinge taal. Voor beginnende gecijferdheid zijn dat: logisch denken, ruimtelijke oriëntatie, tijdsoriëntatie en lichaamsoriëntatie.

Opbrengstgericht werken
De KIJK werkwijze voorziet bovendien in een procedure waarmee u een vertaalslag maakt van de observatiegegevens naar het vastleggen en plannen van een beredeneerd aanbod. In het KIJK groepsoverzicht worden op de eerste plaats op basis van de observatiegegevens, aangevuld met toetsgegevens, voor elk kind de stimulerende en belemmerende factoren vermeld. Vervolgens wordt dit aangevuld met informatie over basale onderwijsbehoeften en aanvullende of extra onderwijsbehoeften voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, Geletterdheid, Gecijferdheid en overige ontwikkelingsaspecten. Vroegtijdige signalering van potentiele zorgleerlingen en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is daarmee gewaarborgd.

Het werken met KIJK! past dus perfect in het concept Passend Onderwijs en het Handelingsgericht werken. Door KIJK te gebruiken, lopen wij zeker in de pas bij de nadruk die de inspectie legt op opbrengstgericht werken en het formuleren van een ontwikkelingsperspectief (OPP) op individueel en groepsniveau ten aanzien van rekenen en taal.

Ouderparticipatie
Met KIJK willen wij de ouders actief betrekken bij de begeleiding van hun kind. Zo nemen ouders en school gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen en ontstaat er partnerschap tussen ouders en leraar.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein