Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Het leerlingenvolgsysteem van Cito

Om er zeker van te zijn dat het onderwijs op onze school op niveau is, toetsen we de kinderen regelmatig met objectieve landelijk genormeerde toetsen op een groot aantal gebieden van taal en rekenen. In de hogere leerjaren ook op andere gebieden, zoals studievaardigheden en sociaal-emotionele elementen. De resultaten van de toetsen registreren wij in het Leerlingen en Onderwijs Volg Systeem (LOVS).

Het LOVS geeft leerkrachten betrouwbare informatie over de vorderingen van leerlingen én de groep als geheel. Verder geeft het LOVS ons op schoolniveau de mogelijkheid om consequenties te trekken uit onze manier van onderwijs geven en/of onderdelen van het onderwijsprogramma te verbeteren. Als de resultaten niet beantwoorden aan onze verwachtingen, dan willen we graag weten waarom dat is. Eventueel onderzoeken we of een andere methode beter is.

Het LOVS kun je beschouwen als de kwaliteitsbewaking van ons onderwijs. Het leerling- en onderwijsvolgsysteem voor de cognitieve vaardigheden is een systeem dat bestaat uit een reeks toetsen over alle leerjaren. Het toetst kinderen op veel verschillende onderdelen in veel verschillende vakgebieden. Zo worden de vakken rekenen, lezen, taal op verschillende onderdelen getoetst. Het systeem laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd. Als een kind bijvoorbeeld een grotere hoeveelheid en een moeilijkere tekst kan lezen na dezelfde periode, kun je constateren dat het kind iets heeft bijgeleerd. Op deze ‘meten is weten’ wijze kunnen we het niveau van ons onderwijs vergelijken met het gemiddelde niveau van onderwijs van de andere scholen in Nederland. Zo heeft de school een goede maatstaf voor het beoordelen van die vorderingen. Ook kunnen we achterhalen of elk individueel kind op de goede weg is.

Deze niet- methode gebonden toetsen worden, zoals voorgeschreven, afgenomen in de maanden januari - februari en in mei - juni. De scores hiervan vindt u terug op het rapport van uw kind.

Cito heeft een indeling gemaakt, waarbij men uit gaat van 5 gelijke groepen I – V. Deze indeling wordt ook bij de Entreetoets en de Eindtoets gebruikt.

  • I 20 % van de kinderen zit in het hoogste niveau
  • II 20 % van de kinderen zit in het een na hoogste niveau
  • III 20 % van de kinderen zit in de middengroep
  • IV 20 % van de kinderen zit in het een na laagste niveau
  • V 20 % van de kinderen zit in het laagste niveau

Klik hier voor een animatie filmpje van Cito: "Waarom leerlingen toetsen?"

Entreetoets groep 7
In april/mei wordt bij de kinderen in groep 7 de Cito Entreetoets afgenomen. De uitslag van deze toets is niet bepalend voor de keuze van het voortgezet onderwijs. Het kan wel een indicatie zijn. We gebruiken deze toets om te bepalen welke onderwijsbehoefte het kind heeft in groep 8. 

Eindtoets groep 8
In groep 8 maken de kinderen de Cito Eindtoets. Voorafgaand aan het maken van deze Eindtoets vinden de adviesgesprekken plaats voor het voortgezet onderwijs. De adviezen zijn gebaseerd op de Cito toetsresultaten van de leerlingen in de voorafgaande schooljaren, de rapporten en de bevindingen van de leerkrachten. Al deze resultaten worden gebruikt om tot een passend advies te komen.

Al onze resultaten zijn te vinden bij het menu "Resultaten".

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein