Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Speerpunten schooljaar 2016-2017

Doorgaande ontwikkel- en leerlijnen 
Voortzetting van spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen, zelfstandig werken, hoogbegaafdheid, Engels vanaf groepen 5 tot en met 8 en opbouw / doorgaande lijn presentaties.

Investeren in implementatie nieuwe creatieve methode ‘Moet je doen’ en vervolg invulling onderwijs aan onze (hoog)begaafde leerlingen, zowel in de groep als door middel van onze plusklas. Op Nieuwegeins niveau wordt het concept ‘Day a week school’ voor hoogbegaafde leerlingen gestart.

Pedagogisch klimaat en didactisch handelen
Voortzetting van Taakspel in alle groepen 3 tot en met 8. Groepen 1 en 2 gaan zich oriënteren op mogelijkheden van Taakspel.

Visie, missie en kernwaarden worden verder vormgegeven in beleidsplan. Daarna zullen de kernwaarden ook vertaald worden naar leerlingen en ouders. Deze waarden willen we onze schoolregels integreren, ten gunste van het schoolklimaat.

Investeren in opbrengsten tevredenheidspeilingen (vervolg) 
De leerwerkgemeenschap zal verdere vulling gaan geven aan onze ouderbetrokkenheid.

De ervaringen op de locatie Julianaweg met onze leerlingenraad zullen worden gedeeld met de locatie Lupinestraat, waar ze een raad gaan opstarten.

De bijeenkomsten van de klankbordgroep met ouders wordt vervolgd en het Ouderplan zal verder worden ontwikkeld.

Identiteit van ons christelijk onderwijs verder vormgeven
Ons visiedocument Koersplan gaan we verder ontwikkelen. Hierbij zoeken wij met het team naar afstemming wat aanbod betreft en de inhoud van onze methode Trefwoord.

Inhoud geven aan 21e eeuws onderwijs 
Inzet van de mini-pc/tablets verder integreren in ons onderwijs. Digitalisering van methodes, waaronder Groove.me (Engels). Er wordt gekeken of Engels ook aangeboden gaat worden in de groepen 1 tot en met 4.

Het team investeert in scholing en expertise, onder andere via e-learning met behulp van onze  eigen Willem Alexander Academie. 

Professionele leer- en werkcultuur team
Door het werken met inhoudelijke werkgroepen krijgen ontwikkelingen samen vorm. Bijvoorbeeld de keuze voor onze nieuwe creatieve methode ‘Moet je doen’.

Dit jaar starten we ook met een stuurgroep onderwijsvernieuwing, om te anticiperen op de toekomstige ontwikkelen en te kijken wat nodig is voor ons onderwijs.

Passend onderwijs
Komend schooljaar zal er in de parallel overleggen met de jaargroepen extra aandacht worden besteed aan uitwisseling van leerling resultaten en manieren van aanpak. Dit verbreedt onze kijk en aanpak van de leerlingenzorg in de groepen.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein