Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Terugblik schooljaar 2015-2016

Doorgaande ontwikkel- en leerlijnen 
Voortzetting van spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen.
Nieuw ingevoerd: zelfstandig werken, hoogbegaafdheid en werken met signaleringsinstrument, Engels vanaf groepen 5 tot en met 8 en opbouw / doorgaande lijn presentaties.

Pedagogisch klimaat
Er wordt met Taakspel in alle groepen 3 tot en met 8 gewerkt.
 
Investeren in opbrengsten tevredenheidspeilingen voorjaar 2015 
Leerwerkgemeenschap heeft aanbevelingen gedaan rondom ouderbetrokkenheid. Op de locatie Julianaweg zijn ervaringen opgedaan met onze leerlingenraad en op locatie Lupinestraat gaan ze in het nieuwe schooljaar opstarten. Er zijn twee bijeenkomsten geweest van de klankbordgroep met ouders en is met elkaar gesproken over wat een wenselijke manier van communicatie is betreffende de leerling - en groepsinformatie.
 
Identiteit van ons christelijk onderwijs verder vormgeven
Door in gesprek met elkaar te zijn, onder ander over de inhoud van onze Trefwoordlessen, willen we een visiedocument ontwikkelen.
 
Inhoud geven aan 21e eeuws onderwijs 
Ouderportaal MijnSchool is ingevoerd en vormt het platform voor diverse schoolinformatie.
Inzet van de mini-pc/tablets, bijvoorbeeld bij onze nieuwe methode rekenen hoort standaard het gebruik van diverse software programma’s (bijvoorbeeld het automatiseren en toetsen).

De school heeft zijn eigen Willem Alexander Academie. Het team heeft toegang tot diverse scholingspakketten via e-learning.
 
Professionele leer- en werkcultuur team
Door het werken met inhoudelijke werkgroepen krijgen ontwikkelingen samen vorm. Bijvoorbeeld de keuze voor onze nieuwe creatieve methode ‘Moet je doen’.

Passend onderwijs
Het werken met groepsoverzichten en – plannen is verder vertaald naar de praktijk van werken in de groepen. Extra aandacht ging uit naar het analyseren van resultaten en welke interventies nodig zijn.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein