Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Wat doen wij nu?

Kinderen zijn uniek en wij accepteren dat er verschillen zijn tussen kinderen. Vanuit deze acceptatie willen we zoveel mogelijk recht doen aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor de leerlingen. Deze lijn start vanuit de sociaal-emotionele basis en gaat door in de cognitieve ontwikkeling, waarbij we rekening houden met de wisselwerking tussen beide zaken.

Daarbij erkennen wij dat van lang niet alle hoogbegaafde kinderen direct zichtbaar is dat zij een aparte, structurele benadering nodig hebben die gericht is op hun begaafdheid. Onderpresteerders, kinderen die vanwege perfectionisme langzaam werken, kinderen met een chaotische leerstrategie of kinderen met een slechte werkhouding of motivatieproblemen: zij wekken niet altijd de indruk dat zij behoefte hebben aan een eigen beleid dat is gebaseerd op een visie op hoogbegaafdheid. Toch hebben zij die behoefte wel.

Tijdens de schoolloopbaan volgen we onze leerlingen met behulp van:

  1. resultaten in het leerlingvolgsysteem (Cito)
  2. resultaten bij methode geboden toetsen
  3. leereigenschappen van de leerling
  4. signaleren met behulp van het instrument DHH
  5. informatie van de ouders

Activiteiten voor excellente leerlingen op groepsniveau
De onderwijsbehoeften van alle leerlingen worden vastgelegd in het groepsplan. Dit geldt ook voor de meer- en hoogbegaafden, welke wij excellente leerlingen noemen. Zij zullen in de verdiepingsgroep zitten, waarin deze kinderen verdieping en verrijking wordt aangeboden.

Hierbij kan de leerstof gecomprimeerd worden aangeboden. Dat wil zeggen dat we de leerstof ontdoen van hoeveelheid, die andere leerlingen nodig hebben om tot een beter begrip te komen. Hiervoor in de plaats bieden we de kinderen verdiepingsstof aan. Er worden ook andere opdrachten gegeven, die een link hebben met meerdere leerstofgebieden. We noemen dit ook wel verrijken.

Bij het uitgaan van een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen willen wij tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen die sneller dan gemiddeld leren. Soms komt dan het versnellen aan de orde. Versnellen zonder verdere aanpak van de onderwijssituatie van het kind, kan ertoe leiden dat een kind te vroeg klaar is met de stof voor het basisonderwijs, terwijl het kind op andere dan cognitieve gronden er nog niet aan toe is om verder te gaan met het middelbaaronderwijs. Wij willen dit dan ook integraal benaderen en met de ouders kindspecifiek bespreken.

Langere termijn
De werkgroep begaafdheid zal een bijdrage blijven leveren aan het vergroten van de kennis van de leerkrachten en het afstemmen van de doorgaande ontwikkelings/leerlijnen. In deze werkgroep zitten collega’s met veel expertise en ervaring.

Komend schooljaar gaan we der ervaringen met onze eigen Plusklas op locatie Julianaweg verbreden naar de andere twee locaties. Daarnaast starten we in maart 2017 met het ‘Day a weekschool’ concept.

Zo blijven wij samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein