Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

School in de wijk

Onze school is geen op zichzelf staande instelling in Nieuwegein-Zuid. Wij proberen ons duidelijk in de wijken te profileren. Wij hebben intensieve contacten en/ of overleg met diverse instellingen en instanties in onze omgeving. Hieronder vermelden wij er een aantal. In het kort vertellen we wat die contacten zoal inhouden.

Directieoverleg Nieuwegein
De directies van de 6 Fluenta basisscholen uit Nieuwegein hebben periodiek overleg, waarbij alle gemeenschappelijke belangen besproken worden, zoals vakantierooster, schooltijdenregeling, overname van leerlingen, vandalismebestrijding, onderwijs kwaliteit, begeleiding van ouders en kinderen, enz. Het spreekt voor zich, dat wij ook regelmatig contact hebben met de andere scholen van onze stichting.

Peuterspeelzaal
Wij vinden de contacten met de peuterspeelzaal erg belangrijk. Vandaar dat we streven naar een zo goed mogelijke overdracht van gegevens van de peuterspeelzaal naar de groepen 1. Hiervoor wordt een overdrachtformulier ingevuld, waarin o.a. informatie uit observaties opgenomen wordt. Op deze manier proberen wij een doorgaande lijn vanuit de peuterspeelzaal naar het basisonderwijs te creëren.

Wijkplatform Vreeswijk (WPV)
Vreeswijk is een prachtige en bijzondere wijk van Nieuwegein om in te wonen. Het wonen in Vreeswijk biedt vele voordelen en Vreeswijk heeft goede voorzieningen. Het Wijkplatform Vreeswijk representeert Vreeswijk al 25 jaar en heeft als doel het bevorderen van de woon- en leefomgeving in Vreeswijk met behoud van het karakter van het ‘oude’ dorp. Het WPV informeert de inwoners van Vreeswijk met de wijkkrant “de Beugelaer”, de website www.nieuwegeinsewijken.nl/vreeswijk, specifieke nieuwsbrieven, bewonersavonden en met rechtstreeks buurtcontact. In het najaar 2011 heeft het WPV voor de komende 10 jaar 10 punten gepresenteerd waar de aandacht op zal worden gericht. Waaronder het behoud van de (brede)basisschool.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein